Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta kärsivien koululaisten ravintolisätutkimus Keski-Suomessa

Eräissä Keski-Suomen kouluissa tehtiin18.10.2005–15.1.2006 lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta kärsivän 60 lapsen ravintolisätutkimus. Sen suunnitteli ja toteutti Jyväskylän yliopistoon kuuluva Niilo Mäki Instituutti. Tutkimuksessa koululaisille annettiin kahta Tohtori Tolosen tuotetta, E-EPAa ja karnosiinia.

Hankkeeseen valittiin 61 koululaista. Nämä 3–6-luokkalaiset testattiin huolellisesti ja tulosten perusteella heidät kaltaistettiin kahdeksi keskenään samanlaiseksi ryhmäksi. Ryhmien jäsenet satunnaistettiin arpomalla joko hoitoryhmään tai verrokkiryhmään.

Tutkimussuunnitelmasta informoitiin Lääkelaitosta ja suunnitelma hyväksyttiin Jyväskylän yliopiston eettisessä toimikunnassa. Lääkelaitoksen mukaan kyseessä kliininen ravintolisätutkimus. Lasten vanhemmille pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta, toinen Äänekoskella ja toinen Jyväskylässä. Perheet olivat innolla mukana tutkimushankkeessa. Vanhemmat ymmärsivät tutkimuksen tärkeyden ja lupasivat huolehtia siitä, että lapset todella ottivat valmisteet päivittäin suunnitelman mukaisesti. Myös vanhemmat seurasivat lastensa kehitystä ja käyttäytymistä vaikuttavuusjakson aikana (18.10.2005–15.1.2006) ja raportoivat niistä tutkijoille

Hoitoryhmä nautti 18.10.2005–15.1.2006 samanaikaisesti kahta ravintolisävalmistetta, karnosiinia (400 mg) ja kalaöljyn EPA-rasvahappoa (500 mg). Verrokit ottivat lumevalmisteita. Kumpaakin valmistetta otettiin päivittäin yksi tabletti/kapseli. Hoitojakson jälkeen lapset testattiin uudelleen. Samalla 30 (15 + 15) lapsesta otettiin verikoe, josta Mineraalilaboratorio MILAssa analysoi 16 rasvahappoa.

Tutkimuksen tarpeellisuutta perusteltiin muualla maailmassa tehdyissä koululaisten ravintolisätutkimuksissa saaduilla lupaavilla tuloksilla. NMI:n tutkimus oli kuitenkin maailman ensimmäinen, jossa tutkittiin puhtaasti lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta potevia lapsia.

Tulokset

Vastoin tutkimushypoteesia hoito- ja verrokkiryhmien välillä ei ilmennyt tilastollisesti merkittäviä eroja psykologisissa muuttujissa. Toisin sanoen tulos oli ei-positiivinen, paitsi veren rasvahappojen muutosten suhteen. Verrokkien seerumin EPA-rasvahapon pitoisuus oli keskimäärin noin 1 % (0.2–1.8) kaikista veerumin rasvahapoista. EPAa saaneiden lasten EPA-pitoisuus nousi keskimäärin 2,8-kertaiseksi ("japanilaiselle tasolle"). Saman aikaisesti AA/EPA-suhde laski alle puoleen. Voidaan kysyä, olisiko ehkä pitänyt antaa enemmän ja pitempään EPAa, niin että pitoisuus olisi noussut 5 %:iin ja AA/EPA-suhde olisi laskenut alle 2:1:een?

Kuva 1. Yksi EPA-kapseli päivässä nosti lasten seerumin EPA-pitoisuuden keskimäärin 2,8-kertaiseksi. Samalla AA/EPA-suhde (omega-6/omega-6) laski non kolmasosaan plaseboryhmään verrattuna. Plaseboryhmän veriarvo kuvastaa koululaisten tilannetta ilman kalaöljylisää.

Kuva 2. Arakidonihapon (AA) suhde eikosapentaeenihappoon (EPA) eli AA/EPA-suhde EPAa ja plaeboa saaneiden lasten ryhmissä. EPA-ryhmän AA/EPA aleni alle puoleen plaseboryhmään verrattuna.

Kommentteja

1. Sisäinen ja ulkoinen validiteetti (pätevyys/yleistettävyys): Tulosta voidaan pitää sisäisesti pätevänä, mutta ei ulkoisesti, toisin sanoen sitä ei voida yleistää muihin lapsiin. Otos oli verrattain pieni 61 lasta, verrattuna lukivaikeuksisiin lapsiin yleensä (esim. Suomessa). Testiin valiittin 105 lapsesta kaikkein vaikeimmat "sitkeät" tapaukset, joten otos edusta kaikkia lukivaikeuksisia lapsia.

Aineisto saattoi olla liian pieni myös sellaisten alaryhmien löytämiseksi, joissa kyseinen supplementaatio saattaisi antaa hypoteesin mukaisen vaikutuksen. Tutkijat eivät ole vielä vastanneet kysymykseen "Oliko verumryhmässä yhtä tai useampaa "dramaattista" paranemista?

2. Kun suplementaatiokokeessa saadaan ei-positiivinen tulos, on siihen monia mahdollisia selityksiä, joita pitää etsiä tutkimusasetelmasta:
- kyseiset aineet eivät todellakaan vaikuta oletetulla tavalla
- annokset eivät olleet oikeat (riittävän suuret; esim. Michael G. Chezin työryhmä on raportoinut positiivisia tuloksia antamalla autistisille lapsille karnosiinia 800 mg/vrk, joten on ilmeistä, että karnosiinilla on myönteistä vaikutusta lasten neurologisessa häiriössä)
- yhdistelmästä puuttui jokin relevantti ainesosa toisin sanoen aineiden kombinaatio ei ollut oikeanlainen; aineet saattavat sinänsä jossakin toisenlaisessa kombinaatiossa muiden aineiden kanssa antaa erilaisen tuloksen. Calpe Collegen hankkeessa saatiin paremmat tulokset laajemmalla ravintolisäpatterilla.
- hoitoaika ei ehkä ollut riittävän pitkä (tässä tapauksessa 3 kk). Esimerkiksi Durham-Oxfordin tutkimuksessa hoitoaika oli 6 kuukautta.

4. Tulokset ovat ristiriidassa Helsingin yliopiston psykologian laitoksella tehtyjen Marja Laasosen työryhmän ja Oxfordin yliopiston havaintojen kanssa. Niiden mukaan seerumin ja punasolujen omega-3-rasvahapot korreloivat lukivaikeuden asteeseen.

Muita tutkimuksia

Useissa muissa tutkimuksissa on saatu ravintolisillä päinvastaisia tuloksia kuin Jyväskylässä. Useita uusia tutkimuksia on parhaillaan käynnissä, mikä puhuu sen puolesta, ettei asiaa ole vielä käsitelty loppuun. BBC kertoi 9.1.2006 Englannissa Eatonin Hall erityiskoulussa alkavasta tutkimuksesta, jossa 38 erityisopetusta tarvitsevaa poikaa alkaa ottaa kalaöljykapseleita. Niiden uskotaan vaikuttavan suotuisasti oppimiseen, muistiin, mielialaan ja käyttäytymiseen.

The Financial Timesin
mukaan lontoolaisessa koulussa testataan parhaillaan monivitamiinitabletin ja omega-3-lisän vaikutusta lasten käyttäytymiseen. Food Standards Agency selvittää ravitsemuksen ja ravintolisien vaikutusta koululaisten käyttätymiseen. Ministerit (Department for Education and Skills) odottavat tuloksia, joiden perusteella aletaan lapsille mahdollisesti antaa kalaöljyä käytöshäiriöiden hillitsemiseksi. Opetusministeri Alan Johnson sanoo "Hallitus haluaa varmistaa, että lapset saavat koulupäivänsä aikana terveellistä ravintoa ja ravintolisiä – ei pelkästään fyysisen terveyden vaalimiseen vaan myös opiskelun ja käyttäytymisen edistämiseen." Lähteet: UK Health News 12.6.2006 ja The Financial Times

Muissa tutkimuksissa – esimerkiksi Marbellan Calpe International Collegessa ja Oxford-Durham-hankkeessa– hoidetut lapsiryhmät ovat heterogeenisia; niissä on ollut ADHD:tä, dysleksiaa ja dyspraksiaa. Göteborgissa Kuningatar Silvian lastensairaalassa saatiin vastikään aivan erinomaisen hyvät tulokset 100 ADHD-lapsen rasvahappotutkimuksessa.

Helsingin yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksen mukaan lasten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus assosioituu veren rasvahappojen pitoisuuksiin. Mitä enemmän EPAa, sitä paremmin lapsi lukee ka kirjoittaa (Laasonen ym. 2006). Oxfordin yliopiston tutkimuksessa dysleksialasten veren rasvahapot poikkesivat muiden lasten rasvahapoista: mitä vähemmän veressä oli omega-3:a ja mitä korkeampi AA/EPA-suhde oli, sitä huommin lapsi luki, olipa hänellä sitten todettu lukihäiriö tai ei (Cyhlarova ym. 2007). Yhdysvalloissa on saatu erinomaisia tuloksia antamalla 8–16-vuotiaille ADHD-lapsille kalaöljyä 16,2 g päivässä ja alentamalla siten AA/EPA-suhdetta (Sorgi ym. 2007).

Johtopäätökset

Niilo Mäki Instituutin tutkimus on yksi monien joukossa. Vaikka siinä ei saatukaan toivottua tulosta luki- ja kirjoitushäiriöissä, se ei kumoa muita tieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan ravintolisistä voi olla merkittävää hyötyä lasten neurologisissa häiriöissä. Tukimus osoitti, että E-EPA imeytyy hyvin vereen, suurentaa sen EPA-pitoisuutta ja parantaa omega-6/omega-3-suhdetta (AA/EPA-suhdetta). Parannuksella tiedetään olevan edullinen vaikutus terveyteen.

Tässä tutkimuksessa annettu E-EPA tulee samasta tehtaasta ja on siis samaa ensiluokkaista laatua kuin esimerkiksi maailmankuulussa REDUCE-IT-tutkimuksessa käytetty E-EPA-valmiste.

Laasonen M, Erkkilä, AT, Isotalo E, et al. Serum lipid fatty acids, phonological processing, and reading in children with oral clefts. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids.2006 Jan;74(1):7-16 [PubMed] [Free Full Text]
Laasonen M, Erkkila AT, Isotalo E, Maenpaa PK, Pulkkinen JJ, Virsu V, Haapanen ML .Serum lipid fatty acids and temporal processing acuity in children with oral clefts. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2006 Mar 15; [Epub ahead of print] [PubMed]
Cyhlarova E, Bell JG, Dick JR et al. Membrane fatty acids, reading and spelling in dyslexic and non-dyslexic adults. Eur Neuropsychopharmacol. 2007; 17(2):116-2 [Full Free Text]
Mats Johnson, Sven Östlund, Gunnar Fransson, Björn Kadesjö, Christopher Gillberg. Omega-3/omega-6 fatty acids for attention-deficit/hyperactivity disorder. A randomized placebo-controlled trial in children and adolescents. 19th Annual CHADD International Conference, November 7-10, 2007 Washington. Journal of Attention Disorders [lähetetty julkaistavaksi]
Sorgi PJ, Hallowell, EM, Hutchins HL, Sears B. Effects of an open-laber pilot study with high-dose EPA/DHA concentrates on plasma phospholipids and behaviour in children with atention deficit hyperactivity syndrome. Nutrition Journal 2007, 6 :16 [Provisional pdf]

Karnosiinia tutkitaan myös Pittsburghin yliopistossa

Britanniassa johtavat aivotutkijat vaativat lisää tutkimusta Omega-3:sta