Nestemäinen ubikinoli ja tyypin 2 diabetes

Ubikinoni on laajavaikutteinen, suosittu ravintolisä, rasvaliukoinen antioksidantti, josta on kehitetty myös pelkistetty vesiliukoinen muoto, ubikinoli. Se imeytyy vereen tehokkaammin ja suurentaa pitoisuutta veressä paremmin kuin tavanomainen ubikinoni – joskin se on tätä kalliimpi. Näitä kahta ubikinonin muotoa on tutkittu paljon muun muassa diabeteksen täydentävässä hoidossa ja tulokset ovat positiivisia. Uusi japanilainen kliininen kaksoissokkotutkimus osoittaa, että ubikinoli, 100 mg/vrk, parantaa tyypin 2 diabeetikkojen insuliiniherkkyyttä ja sen myötä sokeritasapainoa. Se vahvistaa käsitystä ubikinonin ja ubikinolin hyödyllisyydestä diabeetikkojen ravintolisänä.

Japanilaiset diabetologit tutkivat kliinisessä lumekontrolloidussa kaksoissokkokokeessa vesiliukoisen ubikinolin vaikutuksia tyypin 2 diabeetikoilla. Kokeeseen valittiin 50 potilasta, joista puolet (n=25) sai 12 viikkoa vesiliukoista ubikinolia 100 mg päivässä ja puolet (n=25) lumetta. Koehenkilöistä mitattiin vaikutusjakson alussa ja lopussa plasman ubikinonin ja sokerin pitoisuudet sekä antioksidanttientsyymien (katalaasin ja glutationiperoksidaasin) aktiivisuudet.

Ubikinolia saaneiden ”pitkä sokeri” eli HbA1c aleni merkitsevästi lähtötilanteeseen ja verrokkiryhmään nähden ja samalla ubikinoli vähensi lääkityksen tarvetta.

Ubikinoli suurensi merkitsevästi katalaasin ja glutationiperoksidaasin aktiviteetteja eli antioksidanttikapasiteetti parani. Plasman ubikinonipitoisuus korreloi positiivisesti veren insuliinin pitoisuuteen ja käänteisesti insuliiniresistenssiin. Kaiken kaikkiaan ubikinoli paransi sokeritasapainoa ja insuliiniherkkyyttä. Veren rasvaprofiili ei muuttunut muutoin, paitsi että ubikinoliryhmän ”hyvä” HDL-kolesteroli pysyi suurempana kuin lumeryhmän (jossa se aleni vaikutusjakson aikana).

Johtopäätökset: Ubikinolin (100 mg/vrk) nauttiminen suun kautta voi olla hyödyllistä tyypin 2 diabeetikoille, joiden antioksidanttikapasiteettia se lisää ja alentaa HbA1c:tä ja säilyttää HDL-pitoisuutta. Ubikinolin nauttiminen voi vähentää synteettisten diabeteslääkkeiden tarvetta.

Yen CH, Chu YJ, Lee BJ, et al. Effect of liquid ubiquinol supplementation on glucose, lipids and antioxidant capacity in type 2 diabetes patients: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. British Journal of Nutrition. 2018 Jul;120(1):57-63. doi: 10.1017/S0007114518001241.

Tohtori Tolosen kommentti

Aikaisemmat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että ubikinoni on tyypin 2 diabeetikoille hyödyllinen ravintolisä.

Tämä on tärkeä tieto lähes 700 000 suomalaiselle, jotka potevat jo todettua tai vielä piilevää tyypin 2 diabetesta. Monet muutkin ravintolisät (berberiini, D-vitamiini, karnosiini, magnesium, E-EPA, sinkki ym.) parantavat diebeteksen enustetta ja ehkäisevät ja jarruttavat sen liitännäistauteja (lue lisää alla olevasta Diabetesoppaasta).