Kalaöljystä on merkittävää hyötyä ADHD:n täydentävänä hoitona

Kalaöljyn ja muiden ravintolisien vaikutusta on tutkittu paljon ADHD:ssa, ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Potilailla on usein tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja veressään, joten vajeen korjaaminen kalaöljyllä on tuntunut perustellulta. Monet tutkimukset ovatkin osoittaneet siitä olevan hyötyä potilaille ja heidän perheilleen. Uusi iranilaisten lasten ja nuorten psykiatrien julkaisema tutkimus vahvistaa, että metyylifenidaatin (Ritalin, Medikinet) lisänä nautittu kalaöljy auttaa hillitsemään ADHD:n oireita ja löydöksiä. Uusi meta-analyysi osoittaa, että kalaöljystä on hytöyä ADHD:n hoidossa myös monoterapiana eli ainoana hoitona (Chang ym. 2017).

Zahedanin yliopiston psykiatrian klinikan tutkimukseen valittiin 40 ADHD-lasta, 33 poikaa ja 7 tyttöä, iältään 6–12 vuotta (keski-ikä oli vähän alle 10 vuotta). Heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai metyylifenidaattia + kalaöljyä ja toinen metyylifenidaattia + lumevalmistetta. Kalaöljykapselit sisälsivät 180 mg EPA:a ja 120 mg DHA:ta. Annos oli 1 kapseli päivässä. [Huom! Lasten saamat omega-3-määrät olivat siis varsin vähäisiä.] Ennen kahdeksan viikon vaikutusjakson alkua ja sen päätyttyä kaikista potilaista täytettiin ADHD rating scale -lomake, josta saaduilla pisteillä voitiin arvioida oireiden ja löydösten vakavuutta. Oireissa ei ollut merkittäviä eroja ryhmien välillä ennen kokeen alkua (ks. artikkelin taulukot 1 ja 2) .

Metyylifenidaatin lisäksi kalaöljyä saaneen ryhmän ADHD-pisteet olivat alussa 39,9±4,9 ja lopussa 20,1±6,0. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001). Lumeryhmän vastaavat pisteet olivat alussa 41,2±2,7 ja lopussa 26,1±9,0. Tämäkin ero oli erittäin merkitsevä (p<0,001). Kalaöljyä saaneiden pisteet vähenivät 19,7±5,9 ja lumetta saaneiden 15,1±9,3, omega-3- ja lumeryhmän välinen ero oli merkitsevä (p<0,067). Toisin sanoen kalaöljylisä tehosti metyylifenidaattihoitoa. Kalaöljyn anto metyylifenidaatin lisänä alensi 18 potilaan (90 %) ADHD-pisteitä vähintään 25 %, mikä oli merkitsevästi enemmän kuin lumeen anto (12 potilasta (60 %)).

Metyylifenidaatti on yleisin ADHD-lääke, mutta se ei suinkaan auta kaikkia potilaita, ainoastaan 25-78 prosenttia, kirjoittavat psykiatrit, Lisäksi he huomauttavat, että lääkkeellä on monia sivuvaikutuksia, mm. tic, ärtyneisyys ja anoreksia. Näistä syistä tarvitaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, sanovat lastenpsykiatrit.

"Kalaöljy on tehokas ravintolisä ADHD:n hoidossa", päättelevät psykiatrit. Tosin he kaipaavat lisää pitkäaikaisia tutkimuksia suuremmilla potilasmäärillä. Tutkimussuunnitelma on Iranian Registry of Clinical Trials -rekisterissä IRCT2015092724209N2.

Uusi lmuiden lastenpsykiatrien ja neuropsykologien julkaisema meta-analyysi, johon on koottu aiheesta tehdyt tutkimukset, osoittaa, että kalaöljyn anto ainoana hoitona (monoterapiana) parantaa ADHD:n kliinisiä oireita ja lasten ja nuorten kognitiivista (tiedollis-taidollista) suorituskykyä. Näilä nuorilla on elimistössään omega-3-rasvahappojen vaje, joten kalaöljyn anto on hyvin perusteltavissa (Chang ym. 2017). 

Moghaddam MF, Shamekhi M, Rakhshani T. Effectiveness of methylphenidate and PUFA for the treatment of patients with ADHD: A double-blinded randomized clinical trial. Electronic Physician. 2017 May 25;9(5):4412-4418. doi: 10.19082/4412.

Chang JC, Su KP, Mondelli V, Pariante CM. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials and Biological Studies. Neuropsychopharmacology. 2017 Jul 25. doi: 10.1038/npp.2017.160.

Tohtori Tolosen kommentti

Kuopiolaisen ravitsemusterapian professori Ursula Schwabin lausunto 18.9.2014 HS:ssä:
"Huolestuttavin kalaöljyvalmisteita koskeva väite on se, että vilkas lapsi jaksaa keskittyä paremmin, jos hänelle syöttää kalaöljyvalmisteita. Tällaisesta vaikutuksesta ei ole tutkimuksissa saatu minkäänlaista näyttöä."
Tällaisella asenteella koulutetaan Kuopiossa lääkäreitä ja ravitsemusterapeutteja.