Omega-3-indeksi

Omega-3-rasvahapot ovat elimistölle välttämättömiä molekyylejä, joita ihminen ei kykene itse valmistamaan. Niinpä niitä on saatava riittävästi ruuasta ja/tai ravintolisistä. Kukaan ei osaa kuitenkaan sanoa vuorenvarmasti, paljonko meidän pitäisi syödä rasvaista kalaa, jotta saisimme omega-3-rasvahappoja riittävästi sydämen, verisuonten, nivelten ja aivojen tarpeisiin. Ravitsemussuositus 2–3 kala-ateriaa viikossa ei perustu omega-3-rasvahappojen saannin turvaamiseen, vaan vanhentuneeseen uskomukseen, että siten saataisiin D-vitamiinia 5 mikrogrammaa (µg) päivää kohti, mikä oli vuosikymmeniä vallinnut saantisuositus. Se on osoittautunut 20 kertaa liian vähäiseksi. Nyt on olemassa omega-3:n todellista saantia ja tarvetta selvittävä verikoe, omega-3-indeksi. Sen mittaaminen punasolusta ennustaa paljon paremmin sairastumisen riskiä ja kroonisten tautien kulkua sekä kuolemanvaaraa kuin seerumin kolesterolin tai rasvahappojen mittaus.

Sormenpäästä otetusta verinäytteestä eristetään punasoluja, joiden kalvoilta lasketaan 26  rasvahapon määrä (ks. kuva 1). Omega-3-rasvahappojen (EPA + DHA) prosentuaalinen osuus näistä rasvahapoista on omega-3-indeksi (O3I). Se kertoo, minkälainen riski on sairastua kroonisiin tauteihin, kuten sydän- ja verisuonitautiin, aivohalvaukseen tai masennukseen. Riski on hyvin vähäinen, kun O3I on 8–11 % (tai yli). Tällainen indeksi vähentää sydänkuoleman riskiä peräti 90 %. Vastaavasti sairastumisen riski on suuri, kun indeksi on alle 4 %. Näiden lukujen välissä oleva indeksi kertoo kohtalaisesta sairastumisen ja kuoleman riskistä. Sydäntautiin ja masennukseen sairastuneilla on yleensä ollut liian pieni indeksi (alle 4 %). Punasolusta mitattu omega-3-indeksi kuvastaa hyvin ihmisen eri elimien omega-3-pitoisuuksia (Fenton ym. 2016).

Omega-3-indeksin analysointi

Kuva. Punasolun kalvolta otetaan näyte, josta analysoidaan kaikki rasvahapot (kuvassa siniset pallukat, fosfolipidit, ja niihin kiinnittyneet rasvahappomolekyylit, jotka kuvassa näyttävät "hänniltä"). EPAn ja DHA:n prosentuaalinen osuus kaikista rasvahapoista on omega-3-indeksi. < 4 % = huono, 4-8 % = kohtalainen, yli 8 % = hyvä.

Voimme siis tarkistuttaa verikokeella luotettavasti, saammeko ruoasta riittävästi omega-3-rasvahappoja, vai pitääkö meidän nauttia kalaöljyä ruoan lisänä. Yhdysvaltain Sydänliitto (AHA) pitää omega-3-indeksiä hyvänä ja luotettavana tutkimuksena sydäntautiriskin arvioinnissa. Omega-3-indeksi kuvastaa hyvin myös muiden kudosten, kuten suoliston omega-3-pitoisuutta (Gurzell ym. 2013). Suuri omega-3-indeksi parantaa keski-ikäisten ylipainoisten miesten [ja heitähän meillä riittää] insuliiniherkkyyttä ja sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa (metabolista profiilia) ja vaimentaa matala-asteista kroonista tulehdusta (Albert ym. 2014). Lisäksi tiedetään, että masennusta ja muita mielenterveyden häiriöitä – mm. psykoosia – potevien ihmisten punasolujen kalvoilla on tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja (Amminger ym. 2015, McNamara ym 2015), jolloin omega-3-indeksi on pieni. Italialaisen Udinen yliopiston tutkimuksen mukaan verenpainetautiin ja metaboliseen oireyhtymään liittyy usein liian pieni omega-3-indeksi (Colussi ym. 2015), jolloin tarvitaan kalaöljyä ruoan lisänä.

Puerto Ricossa tehty Boston Puerto Rican Health Study (n = 787; iät 57 ± 0,52 v, 73 % naisia) osoittaa, että matala omega-3-indeksi liittyy masennukseen ja lisääntyneeseen hapetusstressiin. Näin ollen hapetusstressin mittaaminen – määrittämällä virtsan 8-OHdG – voi antaa vihjeen siitä, ketkä masentuneet potilaat hyötyvät parhaiten kalaöljylisästä, kirjoittavat tutkijat ravitsemustieteen lehdessä (Bigornia ym. 2016).

Pieni omega-3-indeksi liittyy myös obstruktivisseen uniapneaan, osoittaa usi tutkimus. Senkin perusteella ihanteellinen O3-I on 7–11 % (Tittus ym. 2017).

Omega-3-indeksi

Kuva . Punasolun (RBC) kalvolta otetaan näyte, josta lasketaan 26 eri  rasvahapon pitoisuus. Tässä esimerkissä tutkitulla alueella on kolme punaisella merkittyä EPA- ja DHA-rasvahappoa. Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli).

Omega-3-indeksiin perustuvia tieteellisiä tutkimuksia on käynnissä kymmeniä ja HS-omega-3-indeksiin perustuvia julkaistuja on jo yli 40. Terveiden eurooppalaisten indeksi on keskimäärin 6,56 (SD 1,29) (O'Donovan ym. 2017). Saksassa indeksi on keskimäärin 5,5%, Hollannissa 3,83 % (13–15-v ikäryhmässä), Saudi-Arabiassa 4 % (paljon sydäntauteja), Kanadassa 4,5 % (mutta 45 %:lla ihmisistä se on alle 4 %, Roke 2017) Ranskassa, Belgiassa ja Australiassa 6 % (16–18 v tytöillä 7,7 %, pojilla 10,7 % Grant ym. 2015), USA:ssa 4,3 % ja inutiiteilla <8 %, Japanissa ja Etelä-Koreassa 8-11 % (vähän sydäntauteja). Lounais-Norjassa, jossa syödään paljon kalaa, indeksi on keskimäärin 6,6–6,8 (Naesgaard ym. 2015). Hyvin koulutettujen ja toimeentulevien indeksi on yleensä selvästi suurempi kuin alemmissa sosiaaliluokissa (Wagner ym. 2014). Tupakoivien ja lihavien ihmisten indeksi on yleensä pieni. Suomesta en ole nähnyt vielä tilastotietoja, koska indeksiä ei ehkä vielä tunneta eikä osata mitata suomalaisissa laboratorioissa.

Omega-e-indeksi eri maissa

Keskimääräinen terveiden yli 16-vuotiaiden ihmisten omega-3-indeksi vaihtelee eri maiden väestöissä kuvan osoittamalla tavalla. Vihreillä alueilla on suurimmat indeksilukemat. Terveet suomalaiset sijoittuvat 6–8 prosentin kastiin (Stark ym. 2016). Pitkäaikaissairaiden indeksit ovat kaikkialla  matalampia kuin terveiden (Roke 2016).

Omega-3-indeksi ja akuutti sepelvaltimokohtaus

Kuva 2. Mitä suurempi omega-3-indeksi, sitä pienempi akuutin sepelvaltimotautikohtauksen riski. Kun alle 4 prosentin indeksin aiheuttamaa riskiä merkitään yhdellä (1), niin 4–8 prosentin indeksin riski on noin 60 % prosenttia siitä, ja yli 8 prosentin indeksin riski on vain viidesosa. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Lähde: Harris 2010.

Viime vuonna kalaöljyn terveysvaikutuksista julkaistiin yli 2000 tutkimusta. Monet kliinisistä suplementaatiokokeista (interventioista) ovat epäonnistuneet (antaneet ei-positiivisen tuloksen), kun suunnitteluvaiheessa ei ole osattu ottaa huomioon koehenkilöiden omega-3-indeksiä, kirjoittaa saksalainen sydänprofessori Clemens von Schacky (2014, 2015). On selvää, ettei kalaöljyn nauttiminen voi auttaa kovinkaan paljoa henkilöitä, joiden indeksi on jo valmiiksi ilman kalaöljyäkin oli yli 8 % (tai he ovat nauttineet kalaöljylisää), katso kuva 3. Sitä vastoin kalaöljyn nauttiminen auttaa parhaiten niitä henkilöitä, joiden omega-3-indeksi on pieni, alle 4 % (kuvassa 3 punaisen viivan alapuolella, jossa oli lähes puolet tutkituista). Lisäksi monissa ei-positiivisissa kalaöljytutkimuksissa on ollut henkilöitä, joiden triglyseridit eivät ole olleet koholla (kalaöljy alentaa kohonneita lukemia ja pienentää siten sydäntaudin ja -kuoleman riskiä) ja tutkimusaineistojen tilastollinen voima (statistical power) on ollut liian heikko, jolloin ei ole saatu tilastollisesti merkitseviä eroja kalaöljyä saaneiden ja verrokkien välillä (Sperling ja Nelson 2015). Joissakin tutkimuksissa koehenkilöitä on neuvottu ottamaan kalaöljynsä aamiaisella, jossa ei ole mukana rasvoja; silloin kalaöljyn rasvahappojen imeytyminen on heikkoa (v Schacky 2015).

Kalaöljytutkimuksissa esiintyy ilmiö nimeltään "placebo group contamination", jolla tarkoitetaan sitä, että osa lumeryhmän verrokeista on syönyt kokeen aikana tai juuri ennen sitä kalaöljyä, vaikka niin ei olisi saanut tehdä. Nämä koehenkilot (potilaat) ovat saattaneet tunnistaa tai olla tunnistavinaan kapseleiden mausta, ettei heille annetakaan kalaöljyä, vaan lumetta, ja siksi he ovat ottaneet omin päin kalaöljyä, koska ovat uskoneet siitä olevan heille hyötyä

Myös potilaiden lääkitys, eritoten statiinit, ovat voineet vaikuttaa siihen, ettei kalaöljy ole antanut toivottua tulosta. Statiinit näet vievät osan kalaöljyn parantavasta voimasta. Lisäöksi on otettava huomioon, että satunnaistettuihin kliinisiin tutkimuksiin valitaan potilaat huolellisesti niin, etteivät he välttämättä edusta valtaväestöä. Valitut potilaat ovat yleensä muita fyysisesti aktiivisempia ja terveempiä. Valikoidussa otoksessa ei ehkä saada kalaöljyllä sellaisia vaikutuksia, kuin muussa väestössä. Valikoiduistakin potilaista osaa putoaa pois, eikä heitä näy lopullisissa tuloksissa. Pois putoavat ovat yleensä muita sairaampia. Koska omega-3-rasvahpot, erityisesti EPA on antioksidatiivinen,  on todennäköistä että siitä hyötyvät eniten ne potilaat, joiden elimistössä riehuu voimakas hapetusstressi. Näin ollen ei-positiiviset tutkimustulokset eivät välttämättä merkitse sitä, etteivätkö muut ihmiset tai sydänpotilaat (kuin tutkimuksessa loppuun asti mukana olleet) voisi hyötyä kalaöljystä.

Saksalaiset sydänlääkärit tukivat 190 valtimonkovetustautia sairastavan potilaan omega-3-indeksit  vuonna 2009. Heistä 50:llä tulos oli alle 5 %. Nämä potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen(n=40)  sai kaksi kuukautta päivittäin omega-3-rasvahappoja sisältävää juomaa (200 mg EPAa ja 300 mg DHA:ta), ja loput saivat lumetta (maissiöljyä). Omega-3-ryhmän indeksi nousi keskimäärin 4,37 (SD 0,51) -> 6,80 (SD 1,45)  (P < 0,001). Yksilöiden väliset erot olivat suuria. Verokkien indeksi ei suurentunut. Tulokset osoittavat, että jo verraten pienilläkin omega-3-annoksilla voidaan korjata matalaa indeksiä, jolloin potilaiden ennuste paranee (Köhler ym. 2010). Tässä tutkimuksessa annetut omega-3-määrät eivät kuitenkaan riittäneet nostamaan kaikkien potilaiden indeksiä tavoitetasoon 8–11 %.

Matalan omega-3-indeksin nostaminen ihannearvoon (8–11 prosenttiin) vähentää ennenaikaisia sydänkohtauksia ja -kuolemia ja aivan erityisesti syöpäkuolemia. Kalaöljy parantaa diabeetikon, syöpä- ja sydänpotilaiden ennustetta ja ehkäisee vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymää eli sarkopeniaa. Kalaöljy näet vaikuttaa suotuisasti ikääntyvien ihmisten proteiinien aineenvaihduntaan ja auttaa siten säilyttämään lihaskuntoa, -voimaa ja ketteryyttä. Nuorten (13–15-vuotiaiden) matala omega-3-indeksi (<4 %) liittyy tavallista heikompaan kognitiiviseen suorituskykyyn (oppimiseen ja ADHD:hen), osoittaa hollantilainen tutkimus. Noin 14 % tutkituista ilmoitti ettei syö koskaan kalaa. Tulokset viittaavat sihen, että kalaöljyn käyttö ravintolisänä voi parantaa nuorten oppimiskykyä (van der Wurff ym. 2016).

Omega-3-indeksi riskialueet

Kuva 3. osoittaa sydän- ja verisuonitaudin riskialueet omega-3-indeksin suhteen. Alle 4 % merkitsee suurta ja yli 8 % pientä riskiä. Japanilaisten omega-3-indeksi on paljon suurempi kuin eurooppalaisten ja amerikkalaisten. Japanissa 90 % väestöstä syö kalaa vähintään kerran viikossa; keskimääräinen saanti siellä on 85 g/vrk, mikä antaa noin 900 mg omega-3-rasvahappoja. RBC = Red Blood Cell eli punasolu.

Punasolun omega-3-rasvahappojen pitoisuus korreloi käänteisesti kahdeksaan tulehdusta osoittavaan biomarkkeriin, kertoo amerikkalainen tutkimus (Fontes ym. 2015). Havainto on tärkeä, sillä krooninen matala-asteinen tulehdus on mukana kaikissa pitkäaikaissairauksissa (joita kalaöljy siis ehkäisee ja jarruttaa).

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan EPAn ja DHA:n saanti ruoasta ja ravintolisistä on hämmästyttävän vähäistä, keskimäärin reilusti alle 100 mg/vrk. Ei ihme, että kuvan punaisen viivan alle jää lähes puolet ihmisistä.

Omega-3-indeksi

Kuva 4 osoittaa, että vain harvan ihmisen omega-3-indeksi on yli 8 % ilman kalaöljyn nauttimista ruoan lisänä. Ihannetulos on yli 8 %. Alle 4 % merkitsee surrta sydäntaudin riskiä.


EPA-painotteinen kalaöljy parantaa nuorten terveiden ja ikääntyvien aikuisten aivotoimintaa, mikä ilmenee tavallista parempina suorituksina neuropsykologisissa testeissä (Lukaschek ym. 2016). Psykiatrian klinikat eri puolilla maailmaa ovat todenneet, että potilaiden veressä on usein kovin vähän omega-3:a. Silloin kalaöljy ehkäisee muistisairauksia ja ehkäisee ja parantaa masennusta, nuorten ensipsykooseja ja skitsofreniaa (Berger 2016). Matala omega-3-indeksi korreloi amerikkalaisten naispuolisten yliopistourheilijoiden ahdistukseen, osoittaa uusi tutkimus (Wilson ja Madrigal 2017).  Kalaöljy, etenkin yhdessä muiden ravintolisien kanssa, auttaa monia ADHD-lapsia (Crippa ym. 2016). E-EPA, 2 g päivässä, parantaa diabeetikon sokeritasapainoa ja vähentää sydäntaudin riskiä. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat välttämättömiä myös raskaana oleville naisille, sikiöille ja pikkulapsille, joiden aivojen ja silmien normaali kehitys edellyttää omega-3:n riittävää saantia.

O3! ja masennus

Kuvassa Omegas-3-indeksi (O3I) ja akuutin sepelvaltimotautikohtauksen (ACS) ja vakavan masennuksen (MDD) riskialueet sekä yhdysvaltalaisten (U.S.Norms) ja japanilaisten (Japan Norm) keskiarvot. O3I osoittaa sairastumisen riskiä. Alle 4 prosentin omega-3-indeksi osoittaa riskiä sairastua masennukseen, sydäntauteihin ym. kroonisiin sairauksiin
McNamara RK. Role of Omega-3 Fatty Acids in the Etiology, Treatment, and Prevention of Depression: Current Status and Future Directions. Journal of Nutrition and Intermediary Metabolism. 2016 Sep;5:96-106. Free Full Text pdf

Kalaöljy masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa

Vegaaneilla on yleensä pieni indeksi. Yhdysvalloissa tutkittiin vegaanien omega-3-indeksiä 165 henkilön aineistossa (Sarter ym. 2014). Indeksi oli yleensä pieni, vain 3,7 ± 1,0 %. Naisilla se oli yleensä vähän suurempi (3,9 ±  1,0 %)  kuin miehillä (3,5 ±  1,0 %). Matalimmat indeksit suurenivat tasolta 3,1 ± 0,6 % tasolle 4,8 ± 0,8 % (p = 0.009) kun 46 koehenkilölle annettiin neljä kuukautta päivittäin 254 mg merilevästä peräisin olevia omega-3-rasvahappoja (EPAa + DHA:ta).

Australialaisilla miespuolisilla vangeilla on yleensä liian pieni omega-3-indeksi. Omega-3-indeksi on kääntäen verrannollinen ikääntyvien ihmisten seerumin LDL-kolesteroliin ja triglyserideihin, mutta positiivisesti verrannollinen HDL-kolesteroliin ja muihin rasvoihin, ilmenee autralialaisesta tutkimuksesta. Tutkittuja oli 276, keski-ikä oli  77,6±7,4 vuotta ja 41 % heistä oli miehiä. Heidän indeksinsä oli pienempi kuin naisilla (Ferguson ym. 2015). Pieni indeksi liittyy aggressiiviseen, impulsiiviseen ja vihamieliseen käyttäytymiseen (Mayer ym. 2015). Vankilaruoka ei tarjoa riittävästi omega-3:a näiden vankien tarpeisiin.

Australialaisilla lapsilla ja nuorilla, jotka sairastavat ADHD:tä on hyvin matalat omega-3-indeksit, keskimäärin vain 3,17 ja 1,41 %. Terveillä verrokkilapsilla oli keskimäärin 6,5 % (Parletta ym. 2016 a). Australialaisilla skitsofreenikoilla on terveitä pienempi omega-3-indeksi, keskimäärin 3,95 % (terveillä 5 %) (Parletta ym. 2016 b)

Argentiinalaisessa tutkimuksessa, johon osallistui vain vähän rasvaista kalaa syöneitä sydänpotilaita, omega-3-indeksi oli keskimäärin matala, vain 3,6 %. Koska korkeita indeksilukuja ei ollut, ei myöskään saatu korrelaatiota akuutin sydänkohtauksen ja omega-3-indeksin välillä (la la Fuente ym. 2013). Tämä tutkimus ei kumoa käsitystä, jonka mukaan suuri omega-3-indeksi (yli 8 %) suojaa sydäntaudilta.

Portugalilainen uusi raportti osoittaa, mitä suurempi omega-3-indeksi ja mitä pienempi omega-6-omega-3-rasvahappojen suhde, sitä paremmin ikäihmisten "hoksottimet" toimivat. Heidän aineistonaan oli 90 henkilöä, keski-iältään 64 vuotta. Omega-3-indeksi oli keskimäärin 6,2 %, mutta hajonta olisi suuri, 2,90 - 9,79 %. Peräti joka neljännellä olivat kognitiiviset toiminat heikentyneet (Nunes ym. 2017).

Saksalaisista eliittiurheilijoista (talviset kestävyyslajit) vain yhdellä 106:sta tutkitusta oli ihanteellinen omega-3-indeksi (>8%), kaikilla muilla oli puute. Tämä saattaa selittää huippu-urheilijoiden äkkikuolemia, kirjoittavat tutkijat urheilulääketieteen lehdessä (von Schacky ym. 2014). Suomen Urheiluliitossa ei tiedetä asiaa selvitetyn suomalaisilla urheilijoilla, ilmoitti Jarmo Mäkelä minulle sähköpostitse.

Masennus korreloi käänteisesti omega-3-indeksiin postmenopausaalisilla hormonihoitoa saavailla naisilla. Tukijat uskovat omega-3:n ja hormonien vaikuttavan yhdessä myönteisesti masennuksen ehkäisyssä (Jin ym. 2016).

Kaikissa em. tiloissa olisi syytä mitata omega-3-indeksi. Espanjassa sen voi kuka tahansa tutkituttaa jopa ilman lääkärin lähetettä esim. Labco-laboratoriossa, joka sijaitsee Fuengirolan turistitoimiston vieressä (Paseo Jesús Santos Rein, 8). Hinta on 79 €. Virossakin laboratoriot tutkivat omega-3-indeksiä. En näe mitään estettä sille, etteivätkö myös suomalaiset laboratoriot voisi ottaa asiakkaansa somenpäästä verinäytteen ja lähettää sen Saksaan HS-omega-3-indeksin määritystä varten (elleivät osaa vielä itse tehdä tutkimusta).

Melko pienelläkin kalaöljylisän päiväannoskella (560 mg DHA:ta ja 140 mg EPA) terveiden hyväkuntoisten ihmisten omega-3-indeksi suurenee noin 50 %, kun lähtötaso on matala, noin 4 % (Macartney ym. 2014). Samalla 5 minuutin submaksimaalisessa fyysisessä kuormituksessa sydämen syke harveni keskimäärin 4,5 lyöntiä minuutissa verrattuna lumeryhmään. Kuormituksen jälkeisessä levossa sydämen rytminvaihtelu palautui nopeammin kalaöljyä saaneilla kuin verrokeilla. Kalaöljystä oli siis hyötyä sydämelle. Kanadalainen vertailututkimus puolestaan osoittaa, että yleensä omega-3-rasvahappoja tarvitaan vähintään 1000 mg/vrk, jotta saadaan toivottu suoja sydämelle.

Omega-3-indeksi korreloi seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) kanssa. Molemmat ilmaisevat sydäntaudin ja -kuolleisuuden riskiä (Naesgaard ym. 2015). Riski on minimaalinen, kun omega-3-indeksi on yli 8 % ja S-D-25 yli 125 nmol/l. Tämä on jo toinen tuore tutkimus, joka korostaa omega-3:n ja D-vitamiinin yhteis- ja vuorovaikutusta. Se toinen uusi tutkimus osoittaa, että omega-3:t ja D-vitamiini suojaavat aivotoimintoja. Cinninnatin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Robet McNamaran johtama tutkimus vahvistaa, että matala omega-3-indeksi altistaa kaksisuuntaiselle (bipolaariselle) mielialahäiriölle eli maanisdepressiviselle mielitaudille (McNamara ym. 2015).

Amerikkalaisten silmäklinikoiden tutkimuksessa 4 gramman päiväannos kalaöljyä suurensi omega-3-indeksiä keskimäärin 7,6 prosentilla. Toisessa amerikkalaisten silmälääkäreiden tutkimuksessa 1680 mg of E-EPAa + 560 mg E-DHA:ta päivässä suurensi merkitsevästi omega-3-indeksiä ja paransi samalla kuivista silmistä kärsivien ihmisten vaivoja (Epitropuolos ym. 2016). HUOM! Näin suuria omega-3-määäriä on mahdotonta saada tavanomaisesta ruokavaliosta.

Amerikkalainen 166 psykiatrien potilaan tutkimus osoittaa, että onega-3-indeksi korreloi hyvin aivoje  verenkierron ja neurokognitiivisten testitulosten kanssa. Siis: mitä suurempi omega-e3-indeksi, sitä paremmin veri kiertää aivoissa ja sitä paremmin hoksottimet toimivat (Amen ym. 2017).

Englantilaisen Surreyn yliopiston ravitsemustieteen luennoitsija Barbara A. Fielding suosittelee omega-3-indeksin mittaamista sydäntautiriskin arvioimiseksi  (Fielding 2017). Muisti kohenee kalaöljyllä etenkin niillä ikääntyvillä ihmisillä , joilla on pieni (alle 4,83 %) omega-3-indeksi (Hooper ym. 2017). Omega-3-indeksi tulee mitata potilailta, joilla on sydämen rytmihäiriöitä (Tribulova ym. 2017). Suomalaistenkin lääkäreiden ja ravitsemustietelijöiden olisi syytä perehtyä asiaan.

Kirjallisuutta (uusimmat julkaisut ovat luettelon lopussa)
Harris WS, von Schacky C. The Omega-3 Index: a new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med. 2004 Jul;39(1):212-20. PubMed
Harris WS. The omega-3 index as a risk factor for coronary heart disease. American Journal of Clinical Nutrition 2008;87 (6 )1997S-2002S Free Full Text

Amin AA, Menon RA, Reid KJ, Harris WS, Speruts JA. Acute Coronary Syndrome Patients With Depression Have Low Blood Cell Membrane Omega-3 Fatty Acid Levels. Psychosom Med. 2008 Oct 8. Abstract
Harris WS. The Omega-3 Index: Clinical Utility for Therapeutic Intervention. Current Cardiology Reports. 2010; 10(6) 503-508 Abstract
Köhler A, Bittner D, Löw A, von Schacky C. Effects of a convenience drink fortified with n-3 fatty acids on the n-3 index. British Journal of Nutrition. 2010 Sep;104(5):729-36. doi: 10.1017/S0007114510001054.
von Schacky C. Omega-3 Index and Sudden Cardiac Death. Nutrients. 2010; 2(3), 375-388 Free Full Text
von Schacky C. Omega-3 Index and Cardiovascular Health. Review. Nutrients 2014, 6(2), 799-814. doi:10.3390/nu6020799
Sekikawa, A, Miura K, Lee S, et al. Long chain n-3 polyunsaturated fatty acids and incidence rate of coronary artery calcification in Japanese men in Japan and white men in the USA: population based prospective cohort study. Heart 2014
doi:10.1136/heartjnl-2013-304421

Sarter B, Kelsey KS, Schwartz TA, Harris WS. Blood docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in vegans: Associations with age and gender and effects of an algal-derived omega-3 fatty acid supplement. Clinical Nutrition. 2014 Mar 14. pii: S0261-5614(14)00076-4. doi: 10.1016/j.clnu.2014.03.003.

Gurzell EA, Wiesinger JA, Morkam C,  et al. Is the omega-3 index a valid marker of intestinal membrane phospholipid EPA+DHA content? Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014 Apr 24. pii: S0952-3278(14)00070-2. doi: 10.1016/j.plefa.2014.04.001.
Shaikh NA, Yantha J, Shaikh S, et al. Efficacy of a unique omega-3 formulation on the correction of nutritional deficiency and its effects on cardiovascular disease risk factors in a randomized controlled VASCAZEN® REVEAL Trial. Molecular and Cellular Biochemistry. 2014 Sep 4. Full Free Text pdf

von Schacky C, Kemper M, Haslbauer R, Halle M. Low Omega-3 Index in 106 German Elite Winter Endurance Athletes - A Pilot Study. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2014 Sep 8. [Epub ahead of print]

Albert BB, Derraik JG, Brennan CM, et al. Higher omega-3 index is associated with increased insulin sensitivity and more favourable metabolic profile in middle-aged overweight men. Scientific Reports. 2014 Oct 21;4:6697. doi: 10.1038/srep06697 Free Full Text.
Wagner A, Simon C, Morio B,  et al. Omega-3 index levels and associated factors in a middle-aged French population: the MONA LISA-NUT Study. European Journal of Clinical Nutrition 2014 Oct 22. doi: 10.1038/ejcn.2014.219. advance online publication, 22 October 2014; doi:10.1038/ejcn.2014.219.

Macartney MJ, Hingley L, Brown MA, Peoples GE, McLennan PL. Intrinsic heart rate recovery after dynamic exercise is improved with an increased omega-3 index in healthy males. British Journal of Nutrition. 2014 Oct 30:1-9. [Epub ahead of print]
de la Fuente RL, Naesgaard PA, Nilsen ST, et al. Omega-3 index and prognosis in acute coronary chest pain patients with a low dietary intake of omega-3. Scandinavian Cardiovascular Journal. 2013;47 (2), 69–79. Abstract
Amminger GP, Mechelli A, Rice S, Kim SW, Klier CM, McNamara RK, Berk M, McGorry PD, Schäfer MR. Predictors of treatment response in young people at ultra-high risk for psychosis who received long-chain omega-3 fatty acids. Translational Psychiatry. 2015 Jan 13;5:e495. doi: 10.1038/tp.2014.134. Free Full Text pdf

Naesgaard PA, Pönitz V, Aarsetoey H, et al. Prognostic utility of vitamin d in acute coronary syndrome patients in coastal Norway. Disease Markers. 2015; 2015:283178. doi: 10.1155/2015/283178./ Free Full Text
Meyer BJ, Byrne MK, Collier C, etr al. Baseline Omega-3 Index Correlates with Aggressive and Attention Deficit Disorder Behaviours in Adult Prisoners. PlosOne. 2015 Mar 20;10(3):e0120220. doi: 10.1371/journal.pone.0120220. Free Full Text pdf
Fontes JD, Rahman F, Lacey S, et al. Red blood cell fatty acids and biomarkers of inflammation: A cross-sectional study in a community-based cohort. Atherosclerosis. 2015 Apr 3;240(2):431-436. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.03.043 / Full Text pdf
Upadhyay RK. Emerging risk biomarkers in cardiovascular diseases and disorders. Review. Journal of Lipids. 2015;2015:971453. doi: 10.1155/2015/971453. Free Full Text (Omega-3-indeksistä kerrotaan kohdassa 10.2.)
Colussi G, Catena C, Mos L, Sechi LA. The Metabolic Syndrome and the Membrane Content of Polyunsaturated Fatty Acids in Hypertensive Patients. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2015 Jul 23. Epub ahead of print

Ferguson JJ, Veysey M, Lucock M, et al. Association between omega-3 index and blood lipids in older Australians. Journal of Nutritional Biochemistry. 2015 Sep 25. pii: S0955-2863(15)00246-6. doi: 10.1016/j.jnutbio.2015.09.010.
McNamara RK, Jandacek R, Tso P, et al. Adolescents with or at ultra-high risk for bipolar disorder exhibit erythrocyte docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid deficits: a candidate prodromal risk biomarker. Early Intervention in Psychiatry. 2015 Oct 20. doi: 10.1111/eip.12282.
von Schacky C. Omega-3 fatty acids in cardiovascular disease--an uphill battle. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2015 Jan;92:41-7. doi: 10.1016/j.plefa.2014.05.004. Epub 2014 May 28. Review. Abstract
Sperling LS, Nelson JR. History and Future of Omega-3 Fatty Acids in Cardiovascular Disease.
Current Medical Research and Opinion. 2015 Nov 13:1-25. Abstract
Grant R, Bilgin A, Guest J, et al. The relative value of measures of omega-3 index, perceived stress, cortisol and sleep time in identifying depression among a cohort of Australian adolescents. International Journal of Child Health and Nutrition 2015; Education Papers and Journal Articles.Paper 72. Free Full Text
Langlois K, Ratnayake WM. Omega-3 Index of Canadian adults. Health Reports. 2015 Nov 18;26(11):3-11.  PubMed

van der Wurff IS, von Schacky C, Berge K, et al. Association between Blood Omega-3 Index and Cognition in Typically Developing Dutch Adolescents. Nutrients. 2016 Jan 2;8(1). pii: E13. doi: 10.3390/nu8010013. Free Full Text pdf
Crippa A, Agostoni C, Mauri M, et al.Polyunsaturated Fatty Acids Are Associated With Behavior But Not With Cognition in Children With and Without ADHD: An Italian study. Journal of Attention Disorders 2016 Feb 9. pii: 1087054716629215.

Bigornia SJ, Harris WS, Falcón LM, et al. The Omega-3 Index Is Inversely Associated with Depressive Symptoms among Individuals with Elevated Oxidative Stress Biomarkers. Journal of Nutrition. 2016 Mar 2. pii: jn222562.

Parletta N, (a) Niyonsenga T, Duff J. Omega-3 and Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acid Levels and Correlations with Symptoms in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Autistic Spectrum Disorder and Typically Developing Controls. PLoS One. 2016 May 27;11(5):e0156432. doi: 10.1371/journal.pone.0156432. eCollection 2016. Free Full Text

Parletta N (b), Zarnowiecki D, Cho J, et al. People with schizophrenia and depression have a low omega-3 index. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2016 Jul;110:42-7. doi: 10.1016/j.plefa.2016.05.007. Epub 2016 May 13.
Jin Y, Kim TH, Park Y. Association between erythrocyte levels of n-3 polyunsaturated fatty acids and depression in postmenopausal women using or not using hormone therapy. Menopause. 2016 Jun 13. [Epub ahead of print]

Epitropoulos AT, Donnenfeld ED, Shah ZA, et al. Effect of Oral Re-esterified Omega-3 Nutritional Supplementation on Dry Eyes. Cornea. 2016 Jul 20. [Epub ahead of print]
Berger G. Comments on Bozzatello et al. Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Disorders: A Review of Literature Data. J. Clin. Med. 2016, 5, 67. Journal of Clinical Medicine. 2016 Aug 3;5(8). pii: E69. doi: 10.3390/jcm5080069.

Fenton JI, Gurzell EA, Davidson EA, Harris WS. Red blood cell PUFAs reflect the phospholipid PUFA composition of major organs. Prostaglandins, Leukottrienes and Essential Fatty Acids. 2016 Sep;112:12-23. doi: 10.1016/j.plefa.2016.06.004.
Lukaschek K, von Schacky C, Kruse J, Ladwig KH. Cognitive Impairment Is Associated with a Low Omega-3 Index in the Elderly: Results from the KORA-Age Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2016 Oct 5;42(3-4):236-245. Abstract
Stark KD, Van Elswyk ME, Higgins MR, et al. Global survey of the omega-3 fatty acids, docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in the blood stream of healthy adults. Progress in Lipid Research 2016; 63:132–152. doi:10.1016/j.plipres.2016.05.001
Roke KS, Exploration of the perceived and actual benefits of omega-3 fatty acids and the impact of FADS1and FADS2genetic informationon dietary intake and blood levels of EPA and DHA. ThesisPresented toThe University of Guelph (Canada) 2016 Free Full text
Harris WS, Del Gobbo L, Tintle NL. The Omega-3 Index and relative risk for coronary heart disease mortality: Estimation from 10 cohort studies. Atherosclerosis. 2017 May 6;262:51-54. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.007. [Epub ahead of print]
Amen DG, Harris WS, Kidd PM, Meysami S, Raji CA. Quantitative Erythrocyte Omega-3 EPA Plus DHA Levels are Related to Higher Regional Cerebral Blood Flow on Brain SPECT. Journal of Alzheimers Disease. 2017 May 18. doi: 10.3233/JAD-170281.
Nunes B, Pinho C, Sousa C, et al. Relevance of Omega-3 and Omega-6 / Omega-3 Ratio in Preventing Cognitive Impairment. Acta Medica Portuguesa. 2017 Mar 31;30(3):213-223. doi: 10.20344/amp.7970.

Fielding BA. Ω-3 index as a prognosis tool in cardiovascular disease. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2017 Sep;20(5):360-365. doi: 10.1097/MCO.0000000000000404.
Thuppal SV, von Schacky C, Harris WS, Sherif KD, Denby N, Steinbaum SR, Haycock B, Bailey RL.Discrepancy between Knowledge and Perceptions of Dietary Omega-3 Fatty Acid Intake Compared with the Omega-3 Index. Nutrients. 2017 Aug 24;9(9). pii: E930. doi: 10.3390/nu9090930. Free Full Text
Tittus J, Huber MT, Storck K, Köhler A, Köhler JM, von Arnim T, von Schacky C. Omega-3 Index and Obstructive Sleep Apnea: A Cross-Sectional Study. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2017 Aug 29. pii: jc-17-00101. 
Wilson PB, Madrigal LA. Associations among Omega-3 Fatty Acid Status, Anxiety, and Mental Toughness in Female Collegiate Athletes. Journal of American College of Nutrition. 2017 Sep 14:1-6. doi: 10.1080/07315724.2017.1335249.

von Schacky C. Guidelines and EPA+DHA: Irreconcilable? 2017
Evaluating the Value of Stratification on Omega-3 LCPUFA Levels when the Randomized Controlled Testing Methodology is not Sufficiently Well-Controlled. Fats of Life 2017
Ip WT, Chandramouli C, Smith JA, McLennan PL, Pepe S, Delbridge LM. A small cohort omega-3 PUFA supplement study: Implications of stratifying according to lipid membrane incorporation in cardiac surgical patients. Heart Lung Circ. 2017.  PubMed
O'Donovan CB, Walsh MC, Woolhead C, et al. Metabotyping for the development of tailored dietary advice solutions in a European population: the Food4Me study. British Journal of Nutrition. 2017 Oct;118(8):561-569. doi: 10.1017/S0007114517002069.
Tribulova N, Szeiffova Bacova B, Egan Benova T, Knezl V, Barancik M, Slezak J. Omega-3 Index and Anti-Arrhythmic Potential of Omega-3 PUFAs. Review. Nutrients. 2017 Oct 30;9(11). pii: E1191. doi: 10.3390/nu9111191. Free Full Text pdf.


Hooper C, De Souto Barreto P, Coley N, et al. Cognitive Changes with Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Non-Demented Older Adults with Low Omega-3 Index. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2017;21(9):988-993. doi: 10.1007/s12603-017-0957-5.